fbpx

Regulamin Programu Partnerskiego

Regulamin Programu Partnerskiego

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Programu Partnerskiego określa zasady współpracy pomiędzy Organizatorem, tj. Tonaz sp. z o.o. i Partnerem, w zakresie czynności promocyjnych i reklamowych dotyczących Produktów oferowanych przez Organizatora określonych na stronie Konta Partnera zdefiniowanej w §2 ust. 6.
 2. Organizatorem Programu partnerskiego jest spółka jest Tonaz sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
  Trzebnicka 9, 50-245 Wrocław, PL NIP: 9482630855

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Programu Partnerskiego określający zasady współpracy pomiędzy Organizatorem i Partnerem, w zakresie czynności promocyjnych i reklamowych dotyczących Produktów oferowanych przez Organizatora określonych na stronie Konta Partnera zdefiniowanej w §2 ust. 6.
 2. Organizator – spółka Tonaz sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Trzebnicka 9, 50-245 Wrocław, PL NIP: 9482630855.
 3. Program Partnerski – program partnerski prowadzony przez Organizatora, polegający na współpracy pomiędzy Organizatorem i Partnerem, mającej na celu promocję i marketing Produktów oraz sprzedaż Produktów znajdujących się w ofercie Organizatora określonych na stronie Konta Partnera zdefiniowanej w §2 ust. 6.
 4. Partner – osoba fizyczna, osoba prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z Organizatorem Umowę Partnerską,
 5. Umowa Partnerska – umowa dotycząca przystąpienia Partnera do Programu Partnerskiego, zawierana pomiędzy Organizatorem a Partnerem w formie elektronicznej w sposób określony w § 4 ust. 4 Regulaminu,
 6. Konto Partnera – konto Partnera utworzone na stronie https://hndelectric.pl/rejestracja-konta-partnerskiego/ , dostępne pod adresem https://hndelectric.pl/konto-partnerskie/, za pomocą którego Partner ma możliwość kontaktowania się z Organizatorem oraz uzyskiwania informacji odnośnie wartości zrealizowanych umów zakupu przez Klientów, przy wykorzystaniu Linku Referencyjnego oraz wysokości Prowizji należnej Partnerowi.
 7. Link Referencyjny – indywidualne dla każdego Partnera linki, generowane przez Partnera w Koncie Partnera, pozwalające na śledzenie czy Klient dokonał zakupu na stronie https://hndelectric.pl dzięki poleceniu Partnera.
 8. Prowizja – wynagrodzenie Partnera obliczane jako procent od wartości zakupu zrealizowanego przez Klienta w Sklepie z wykorzystaniem Linku referencyjnego. Prowizja naliczana jest od kwoty zapłaconej przez klienta nie licząc kosztów przesyłki. Procent prowizji widoczny jest na Koncie Partnera.
 9. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora dostępny na stronie internetowej https://hndelectric.pl za pośrednictwem którego możliwe jest dokonywanie zakupów poprzez Internet.
 10. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca za pośrednictwem Sklepu umowę sprzedaży z Organizatorem,
 11. Produkt (Produkty) – towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy, będące przedmiotem umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 12. Black hat SEO – stosowanie metod promocji strony niezgodnych z wytycznymi wyszukiwarek.

§3 Cel programu partnerskiego

 1. Celem Programu Partnerskiego jest promowanie przez Partnera Produktów znajdujących się
  w ofercie Organizatora, których zakup możliwy jest w Sklepie, i tym samym pozyskiwanie nowych Klientów przez Partnera, w zamian za co Partner uzyskiwać będzie korzyści w formie Prowizji.
 2. Promowanie Produktów przez Partnera odbywać się poprzez zamieszczanie informacji
  o Produktach, wraz z podaniem Linków Referencyjnych oraz strony internetowej Sklepu, na kanałach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube) bądź stronach internetowych Partnera.

§4 Zasady przystąpienia do Programu Partnerskiego

 1. Przystępując do programu, Partner akceptuje zasady niniejszego Regulaminu.
 2. Do Programu Partnerskiego przystąpić mogą:
  1. osoby fizyczne
  2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  3. osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Aby móc założyć Konto Partnera, osoba chcąca zostać Partnerem powinna mieć dostęp do:
  1. urządzenia (komputera, smartphone’a, tabletu itp.) posiadającego dostęp do sieci Internet oraz prawidłowo zainstalowanej, skonfigurowanej i aktualnej przeglądarki internetowej,
  2. aktywnej skrzynki poczty elektrycznej (e-mail).
 4. Przystąpienie do Programu Partnerskiego i uzyskanie statusu Partnera odbywa się poprzez:
  1. dokonanie przez Organizatora z Partnerem ustaleń dotyczących wysokości Prowizji oraz Kodu Rabatowego, o których mowa w § 6 Regulaminu – na potwierdzenie czego sporządzony zostanie dokument w formie elektronicznej bądź pisemnej określający wysokość Prowizji oraz Kodu Rabatowego, który przesłany zostanie przez Organizatora do Partnera drogą mailową,
   a następnie
  2. założenie przez Partnera Konta Partnera. W tym celu konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://hndelectric.pl/rejestracja-konta-partnerskiego/, co wiąże się z zaakceptowaniem regulaminu.
 5. Osoba chcąca zostać Partnerem zobowiązana jest do podania prawdziwych danych w treści formularza rejestracyjnego.
 6. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz po zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego akceptacji, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wysłany zostanie mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Po weryfikacji zgłoszenia przez Organizatora zostanie wysłany mail z potwierdzeniem przyjęcia do programu i aktywacją konta lub odmową przyjęcia do programu.
 7. Ustalenie przez Partnera z Organizatorem wysokości Prowizji i Kodu Rabatowego, a następnie wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja Regulaminu, są równoznaczne z zawarciem Umowy Partnerskiej.
 8. Współpraca w ramach Programu Partnerskiego jest dobrowolna i bezpłatna.
 9. Organizator uprawniony jest do zweryfikowania spełnienia przez Partnera warunków przystąpienia do Programu Partnerskiego i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości Organizator uprawniony jest do odmowy zawarcia z daną osobą Umowy Partnerskiej, informując o powyższym tą osobę na podany przez nią w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy Partnerskiej bez podania przyczyny.
 10. Partner zobowiązany jest niezwłocznie informować Organizatora o zmianie wszelkich danych podanych w treści formularza rejestracyjnego, nie później jednak niż w terminie 7 dni od powstania takiej zmiany, pod rygorem utraty prawa przez Partnera do Prowizji. Informacja
  o zmianach powinna być przekazana Organizatorowi na adres e-mail: kontakt@tonaz.pl.
 11. Partner uprawniony jest do zrezygnowania w dowolnym momencie z udziału w Programie Partnerskim, przesyłając odpowiednie oświadczenie Organizatorowi na adres e-mail: kontakt@tonaz.pl. Przesłanie powyższego oświadczenia w sposób wskazany powyżej równoznaczny jest w rozwiązaniem Umowy Partnerskiej.
 12. W przypadku naruszenia przez Partnera któregokolwiek z postanowień Regulaminu, Organizator uprawniony jest do rozwiązania w trybie natychmiastowym Umowy Partnerskiej, o czym Partner zostanie poinformowany na wskazany przez niego w danych Konta Partnera adres e-mail.

§5 Uczestnictwo w Programie Partnerskim

 1. Wykonując Umowę Partnerską, Partner działa wyłącznie we własnym imieniu i na własną rzecz,
  w szczególności Partner nie jest uprawniony, na podstawie zawartej Umowy Partnerskiej, do podejmowania jakichkolwiek działań, w tym zaciągania zobowiązań, w imieniu i na rzecz Organizatora.

§6 Zadania i obowiązki Partnera

 1. Zadaniem Partnera jest promowanie Produktów znajdujących się w ofercie Organizatora określonych na stronie Konta Partnera zdefiniowanej w §2 ust. 6., dostępnych na stronie internetowej Sklepu, i tym samym pozyskiwanie nowych Klientów przez Partnera.
 2. Promowanie Produktów przez Partnera odbywać się będzie poprzez zamieszczanie na kanałach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, YouTube) bądź stronach internetowych Partnera:
  1. Informacji o Produktach oraz możliwości ich zakupu w Sklepie (wskazanie adresu strony internetowej Sklepu), w oparciu o informacje i materiały znajdujące się na stronie https://hndelectric.pl
  2. Linków Referencyjnych
 3. Wykonując Umowę Partnerską oraz korzystając z udostępnionych mu przez Organizatora treści i materiałów o Produktach, Partner zobowiązuje się:
 4. Powstrzymywać się od działań, które mogą zostać uznane za czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 5. Powstrzymywać się od działań, które mogą nosić znamiona przesyłania niezamówionej informacji handlowej,
 6. Formułować wszelkie informacje dotyczące Produktów Organizatora i jego oferty w sposób niepozostawiający wątpliwości, iż informacje te pochodzą od Partnera,
 7. Powstrzymywać się od jakichkolwiek działań mogących naruszać renomę Organizatora oraz jego partnerów biznesowych.
 8. Partner pod żadnym warunkiem nie może:
  1. zamieszczać ofert na stronach zawierających obrazy lub treści, które w jakikolwiek sposób są: obsceniczne, pornograficzne, grożące, obraźliwe, niezgodne z prawem, nienawistne, szkodliwe, nękające, rasistowskie, dyskryminujące lub w jakikolwiek sposób naruszające prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej;
  2. używać niedozwolonych technik promocji własnych stron internetowych tzn. Black hat SEO;
  3. generować sztucznego ruchu poprzez wykorzystywanie robaków śledzących, automatów klikających;
  4. rozsyłać, wymieniać lub nadpisywać cookies;
  5. organizować mailingi, które mogą zostać uznane za „spam” – przesyłać wiadomości e-mail do odbiorcy, który nie wyraził uprzedniej, zamierzonej zgody na otrzymanie tej wiadomości;
  6. wyłączać możliwość śledzenia generowanych Linków Referencyjnych atrybutem „no-follow”;
  7. używać niedozwolonych słów kluczowych wyszczególnionych przez Reklamodawców w Regulaminie programu partnerskiego.
  8. stosować brand-bidding;
  9. naruszać Politykę Prywatności Tonaz Sp. z o.o.
  10. stosować jakiekolwiek inne działania, które bezpośrednio przyczyniają się do nieuczciwego zwiększenia wynagrodzenia Partnera.

§7 Zasady naliczania Prowizji

 1. Otworzenie przez Klienta Linku Referencyjnego Partnera zapisuje numer identyfikacyjny Partnera w plikach cookie przeglądarki internetowej Klienta. Plik cookie posiada czas trwania ustanowiony oraz opublikowany na stronie Konta Partnera liczony w 24 godzinnych dobach.
 2. W przypadku dokonania przez Klienta zakupu Produktów na stronie internetowej Sklepu w czasie trwania pliku cookie, Partnerowi przysługiwać będzie Prowizja w wysokości procentu wartości Produktów nabytych przez Klienta, ustanowionego oraz opublikowanego na stronie Konta Partnera. Prowizja naliczana jest od kwoty zapłaconej przez Klienta, wykluczając koszty dostawy.
 3. Warunkiem przyznania Prowizji Partnerowi jest dokonanie przez Klienta zakupu Produktów na stronie internetowej Sklepu w czasie trwania pliku cookie Partnera oraz dokonanie zapłaty całości ceny sprzedaży przez Klienta. Z uwagi na możliwość złożenia przez Klientów będących konsumentami oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie Produktu przez Klienta, Prowizja zostanie naliczona po upływie powyższego terminu i pod warunkiem braku skorzystania przez Klienta z uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 4. Wysokość należnej Partnerowi Prowizji możliwa jest do zweryfikowania przez Partnera za pośrednictwem Konta Partnera.
 5. Jeśli nie stwierdzono inaczej w osobistej umowie Partnera ze spółką Tonaz sp. z o.o. prowizja zostanie wypłacona w postaci salda na koncie klienta.
 6. W przypadku gdy Partner posiada status firmy (JDG, Spółka z.o.o., itp.) realizacja wypłaty kwoty Prowizji następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Partnera i doręczonej Organizatorowi na adres e-mail: kontakt@tonaz.pl faktury VAT.
 7. Faktura VAT powinna opiewać na kwotę brutto Prowizji zgodnie z danymi dostępnymi na Koncie Partnera.
 8. W przypadku gdy Partner jest osobą fizyczną bez statusu firmy wypłaty kwoty Prowizji realizowane będą na podstawie osobnej umowy zawartej między Organizatorem a Partnerem.
 9. Wypłaty dokonywane będą przez Organizatora na rachunek bankowy Partnera wskazany w treści faktury VAT lub umowy zawartej miedzy Partnerem jako osoba fizyczna a Organizatorem, który powinien być zgodny z rachunkiem bankowym Partnera. Wypłata Prowizji następować będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora prawidłowo wystawionej faktury VAT lub w terminie określonym w treści umowy zawartej miedzy Partnerem jako osobą fizyczną a Organizatorem.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z wypłatą Prowizji w przypadku powzięcia wątpliwości co do wysokości Prowizji, bądź zgodności działań Partnera z postanowieniami Regulaminu, do czasu wyjaśnienia powyższych wątpliwości.
 11. Roszczenie Partnera o wypłatę Prowizji nie może zostać zgłoszone po zgłoszeniu przez Partnera rezygnacji udziału w Programie Partnerskim.

§8 Reklamacje

 1. Wszelkie nieprawidłowości i reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu Partnerskiego powinny być kierowane na adres e-mail: kontakt@tonaz.pl. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
  O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje Partnera drogą mailową.

§9 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Partnerów będą przetwarzane przez Organizatora, będącego zarazem administratorem danych osobowych Partnerów, w celu wykonania Umowy Partnerskiej oraz
  w celu wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych, jak również w celu marketingu usług i Produktów oferowanych przez Organizatora oraz rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia i obrony przez ewentualnymi roszczeniami (prawnie uzasadnione interesy Organizatora).
 2. Podanie przez Partnera danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia
  i realizacji umowy oraz pozostałych celów wskazanych powyżej. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji umowy oraz pozostałych celów przetwarzania.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora zawiera Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej hndelectric.pl.

§10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
  w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Umowa Partnerska zawierana jest na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym
  o powyższej zmianie Organizator poinformuje Partnera poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Koncie Partnera lub drogą mailową na adres e-mail Partnera wskazany w Koncie Partnera. Partner ma prawo do rozwiązania Umowy Partnerskiej w przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, przy czym oświadczenie w powyższym zakresie Partner powinien zgłosić w terminie 14 dni od dnia podania informacji o wprowadzeniu zmian do Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub wstrzymania Programu Partnerskiego
  w każdym czasie, bez podawania przyczyny.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.08.2023 r.